Regulamin Sprzedaży
z dn.11.06.2023

ELFON BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Ruciana 3, 30-803 Kraków, NIP: 6792955142; BDO: 000010168 Nr KRS: 0000700362 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w ramach sklepu internetowego https://elfon.com.pl/:

Spis treści

§1 Podstawowe definicje

§2 Postanowienia ogólne

§3 Warunki świadczenia usług i zawarcia umowy

§4 Realizacja zamówienia

§5 Dostawa i Metody płatności

§6 Rękojmia

§7 Odstąpienie

§8 Postępowanie reklamacyjne

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§10 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

§11 Ochrona danych osobowych

§12 Postanowienia końcowe

Wstęp

Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży zarówno w odniesieniu do przedsiębiorców, jak i konsumentów, zasady realizacji tych umów w tym dostawy, prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.


§1 Podstawowe definicje

1. Sklep internetowy – sklep znajdujący się pod adresem https://elfon.com.pl/

2. Sprzedawca – właściciel strony internetowej. Konsument dokonuje nabycia Towaru od przedsiębiorcy, którego dane zostały wskazane w zakładce kontakt (zakładka kontakt).

3. Adres Sprzedawcy – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się przez to następujące dane: Siedzibę (aktualna na stronie w zakładce kontakt).

4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zamieszczonego na stronie w/w Sklepu internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

7. Towar – rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta.

9. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu internetowego zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i przekazane do doręczenia wybraną przez Sprzedawcę formą dostawy.

10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami)

12. Cennik - lista Towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, który umieszczony został na stronie Sklepu Internetowego wraz z cenami detalicznymi. Ceny podane w Cenniku to ceny detaliczne netto, bez podatku VAT. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym są stałe w danym czasie i nie wpływają na nie żadne algorytmy ustalania cen. Niezależnie jak klient trafia na stronę oraz jakich przeglądarek używa ceny są dla wszystkich takie same. Ceny oraz promocje i obniżki można sprawdzić w aktualnym cenniku publikowanym na dany dzień na stronie internetowej https://elfon.com.pl/cenniki.html

§2 Postanowienia ogólne

1. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

2. Sprzedawca Sklepu internetowego oświadcza, że Towary dostępne i sprzedawane w jego Sklepie internetowym są Towarami nowymi, używalnymi, bezpiecznymi i wolnymi od wad fizycznych oraz prawnych.

3. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Towary zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

4. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz zamówienia składane przez Konsumentów w Europie, a po uprzednim ustaleniu warunków dostawy także w innych krajach.

5. Wszelkie ceny Towarów podane w Cenniku na stronie Sklepu internetowego podawane są w walucie polskiej (polskich złotych), są cenami detalicznymi netto, do których należy doliczyć należny podatek.

6. Podane na stronie Sklepu internetowego ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.

7. Zawarte w niniejszym regulaminie przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, odbywa się w oparciu o CEiDG — Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej — a konkretnie o wpisane tam kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej.

9. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność uzyskają uprawnienia w zakresie: niedozwolonych klauzul stosowanych we wzorcach umownych;

- rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;

- roszczenia regresowego do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem reklamacji konsumenta;

- prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni;

9.1Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1) -385(3) k.c. [dotyczących niedozwolonych postanowień umownych] stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.2 Nowy art. 385(5) k.c. dotyczy tylko niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych). Przepisy o klauzulach abuzywnych będą stosowane do umów zawartych po 1 stycznia 2021 r. Zapisy te będą stosowane do jednoosobowych przedsiębiorców.

9.3 Nowe regulacje będą miały zastosowanie do umów zawartych po dniu 21 stycznia 2021 r. Przepisów art. 385[5], art. 556[4], art. 556[5] i art. 576[5] ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. Przepisu art. 38a ustawy zmienianej w art. 55 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

9.4 Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą nadal nie będą mogli korzystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK.


§3 Warunki świadczenia usług i zawarcia umowy

1. Sklep internetowy świadczy usługi droga elektroniczną, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wysłanie na wymieniony niżej adres mailowy zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.

2. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

3. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie zamówienia (w sposób opisany poniżej).

4. Zamówienia można składać wyłącznie e-mailem na adres: zamowienia@elfon.com.pl

5. Składając zamówienia Klient dokonuje wyboru zgodnie z cennikiem obowiązującym na stronie internetowej https://elfon.com.pl/ określając ilość Towaru jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Towaru oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wskazuje dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę takie jak na przykład ilości, miejsce dostawy oraz formy płatności.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy Towaru. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem/Przedsiębiorcą w celu usunięcia błędów.

7. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie faktury pro-forma. Opłacenie faktury proforma jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

8. Faktura pro-forma podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta Sklepu internetowego, całkowitą cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy). Faktura pro-forma zawiera również link do aktualnego regulaminu.


§4 Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięcia.

2. Czas realizacji zamówienia dla pojedynczego Klienta wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Na czas realizacji zamówienia składa się przede wszystkim czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi, a w wybranych przypadkach wyprodukowanie Towaru). Czas realizacji, gdy Towar jest niedostępny w magazynie, może wynieść do 60 dni roboczych.

3. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w pkt. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia czy zmiany sposobu doręczenia.


§5 Dostawa i Metody płatności

1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedawcę lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.

2. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to bezpośrednio na adres Klienta wskazany w wiadomości mailowej podczas składania zamówienia i potwierdzony przez Klienta, jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w punkcie odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.

3. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.

3. Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w obecności Kuriera w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności firmy kurierskiej i złożenia ewentualnej reklamacji.

5. Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy przed zawarciem umowy. Wysokość kosztów wysyłki zależy od kraju, do którego wysyłane jest zamówienie, ilość zamawianych Towarów ich wagi oraz sposobu nadania przesyłki, kosztów.

6. Walutą transakcji jest PLN.

7. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Towar w formie:

a) przedpłaty na rachunek bankowy,

b) zapłaty w siedzibie Sprzedawcy,

c) płatności za pobraniem-Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony Towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

d) płatność w terminie odroczonym określonym przez Sprzedawcę, na podstawie indywidulanych ustaleń

8. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru zgodnie z żądaniem Klienta: dokumentem Faktura VAT lub paragonem fiskalnym.

9. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 589 Kodeksu Cywilnego do chwili uiszczenia całkowitej ceny Towaru, Towar pozostaje własnością Sprzedawcy, własność rzeczy przejdzie na Klienta po zapłacaniu całej ceny.


§6 Rękojmia

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady, odbywa się na koszt Sprzedawcy.

4. Domniemanie niezgodności towaru z umową wynosi 2 lata.

5. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”). Jeśli konsument ma trudności i nie wie, jak skonstruować zgłoszenie o wadach Towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.

6. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”) gdy tylko właściwości Towaru na to pozwalają.

7. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.

8. W wypadku pierwszej reklamacji klient może liczyć na naprawę Towaru albo wymianę. Dopiero, gdy Sprzedawca odmówi usunięcia wady albo wymiany, konsument otrzyma prawo odstąpienia od umowy. Dla Towaru elektronicznego konsument będzie mógł żądać również usunięcia wad usług cyfrowych A jeżeli usunięcie wady lub wymiana będą nieskuteczne, może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

9. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.

10. Szczegółowy regulamin zgłoszenia serwisowego wraz z formularzem zgłoszenia dostępny jest na stronie https://elfon.com.pl/procedura-serwisowa.html


§7 Odstąpienie

1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny, z włączeniami określonymi w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

3. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie pisemne lub na formularzu, którego wzór dostępny jest pod poniższym likiem https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/wzory-pism/ bądź skorzystać z załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu przesyłając je na adres pocztowy Sprzedawcy.

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.

6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania zwrotu Towaru od Klienta.

8. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.


§8 Postępowanie reklamacyjne

1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres mailowy, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać.

2. Jeżeli Klientem jest Konsument, w wypadku pierwszej reklamacji Klient może liczyć na naprawę Towaru albo wymianę. Dopiero, gdy Sprzedawca odmówi usunięcia wady albo wymiany, Konsument otrzyma prawo odstąpienia od umowy. Dla Towaru elektronicznego Konsument będzie mógł żądać również usunięcia wad usług cyfrowych, a jeżeli usunięcie wady lub wymiana będą nieskuteczne, może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, jeżeli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udziela informacji zwrotnej droga mailową. Jeżeli sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację.

4. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji.

5. Wzory pism dotyczące postępowania reklamacyjnego dostępne są pod poniższym likiem https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/wzory-pism/


§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych. Szczegółowe informację znajdują się pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pomoc_dla_konsumentow.php https://konsument.gov.pl/

2. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko, gdy obie strony sporu tj. Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.


§10 Postanowienie dotyczące przedsiębiorców

1. Regulacje i postanowienia w niniejszym paragrafie 10 dotyczą tylko Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami (zakup o charakterze zawodowym), tj. zwłaszcza kontrahentów Sprzedawcy i dystrybutorów.

2. Oferty otwarte, w których nie określono dokładnego terminu ich obowiązywania, przestają wiązać po upływie 14 dni od daty jej udostępnienia lub wskazanej w ofercie jako data jej sporządzenia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4. Zamówienie powinno zawierać: nazwę i adres Klienta; numer identyfikacyjny NIP (lub VAT EU – w przypadku Klientów mających siedzibę na terenie UE); imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osoby składającej zamówienie; listę zamawianych Towarów ze wskazaniem ceny; termin wydania Towarów; ewentualnie miejsce wydania Towarów.

5. Pod treścią każdego zamówienia powinna podpisać się czytelnie jedynie osoba/y upoważniona/e do składania zamówień oraz załączyć dokument potwierdzający umocowanie do działania imieniem Klienta wszelkie inne osoby będą traktowane jako nieupoważnione.

6. Jeśli w Umowie przewidziano zaliczkę (zaliczka rozumiana jako płatność części ceny przed rozpoczęciem realizacji Umowy) lub przedpłatę (przedpłata rozumiana jako płatność całości ceny przed rozpoczęciem realizacji Umowy), płatne po zawarciu Umowy, czas realizacji Umowy liczony jest od wpłaty zaliczki lub przedpłaty.

7. Po otrzymaniu zamówienia pochodzącego od Klienta otrzymuje on wysłane pocztą elektroniczną potwierdzenie zamówienia, gdy taka forma kontaktu służyła złożeniu zamówienia, a we wszystkich innych przypadkach, gdy taka forma będzie możliwa.

8. Niniejszy Regulamin stosuje się także do realizacji tych Umów, które zostały zawarte z pominięciem lub naruszeniem zasad przewidzianych w samym Regulaminie. Nie dotyczy to wypadków, gdy w Regulaminie zastrzeżono dla dokonania czynności formę pisemną pod rygorem nieważności.

9. W wypadku Klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie Konsumentami może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem, że wysłał Klientowi stosowne oświadczenie.

10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego z chwilą wydania przez Sprzedawcę zamawianego Towaru kurierowi i firmie kurierskiej. Z chwilą wydania kurierowi zamawianego Towaru przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z Towarem związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez kuriera aż do wydania go Klientowi.

11. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności firmy kurierskiej.

12. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

13. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 589 Kodeksu Cywilnego do chwili uiszczenia całkowitej ceny Towaru, Towar pozostaje własnością Sprzedawcy, własność rzeczy przejdzie na Klienta po zapłacaniu całej ceny.

14. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej ceny. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

15. Wszelkie spory między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


§11 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest ELFON BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Kontakt do Administratora znajduje się na stronie internetowej https://elfon.com.pl/polityka_prywatnosci.html

2. Kontakt do powołanego inspektora ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem dostępny jest pod adresem iod@elfon.com.pl.

3. Dane Klientów są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

4. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta.

5. Głównym celem przetwarzania danych jest zawarcie oraz realizacja umowy sprzedaży, Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO na podstawie akceptacji niniejszego regulaminu.

6. Do zawarcia umowy lub zgłoszenia reklamacji niezbędne jest podanie danych w postaci: imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu dostawy, nr NIP (w przypadku przedsiębiorcy).

7. Dane osobowe są przetwarzane przez okres do 6 lat od momentu wydania dokumentu sprzedaży lub momentu rozpatrzenia reklamacji, lub przedawnienia ewentualnych roszczeń.

8. Odbiorcami danych Klientów będą podmioty świadczące usługi transportowe, prawne oraz IT, a także organy Państwowe, którym dane mogą być przekazane na mocy prawa.

9. Klientowi przysługują prawa do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

d) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

14.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na stronie sprzedawcy dostępne są pod adresem: https://elfon.com.pl/polityka_prywatnosci.html


§12 Postanowienia końcowe

1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.

3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

4. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

6. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 30 dni wcześniej.

7. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

8. Klienci w/w sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz w formie linku dołączanego do faktur pro-forma.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.2023


§Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu sklepowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.


Pobierz:Formularz zgłoszenia reklamacji ELFON


Pobierz:Formularz odstąpienia od umowy ELFON


Firma

FFirma ELFON jest polskim producentem domofonów, wideodomofonów IP/SIP dla bloków mieszkalnych domów jednorodzinnych.

Certyfikaty

Deklaracje zgodności CE produktów

Gdzie kupić?

Nasze produkty sprzedawane są w hurtowniach elektrotechnicznych oraz sklepach specjalistycznych.